• MIN 14 AL-AZHAR ASY-SYARIF INDONESIA
 • Terbentuknya Generasi Qur’ani yang Berbudaya Luhur dan Berdaya Saing Global

Sertifikasi Tahfidz Al-Qur'an

A. PENDAHULUAN 

Hafidz Al Quran adalah mereka yang menghafal Al Quran dalam ingatan sehingga dapat melafadzkan ayat-ayatNya tanpa melihat mushaf Al Quran. Dengan melihat kedudukan Al Quran, maka hafidz Al Quran memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dengan memahami dari kedudukan Al Quran, keutamaan membaca Al Quran, dan yang terpenting adalah berkhidmat kepada agama Allah dalam rangka memelihara kelestarian dan kemurnian sumber utama ajaran Islam.
Jaminan tentang pemeliharaan Al-Quran merupakan sebuah keniscayaan bagi Allah. Begitupula dengan penjagaannya, Allah menjadikan orang-orang pilihan untuk menghafal dalam hatinya yang mulia dan bersih. Begitulah Allah menjelaskannya dalam QS Al-Hijr ayat 9. Para hafidz Al Quran itu menghafal ayat-ayatNya dalam rangka menjaga kemutawattiran, yang dimaksudkan untuk memelihara jumlah para penghafal Al Quran di setiap masa. Sehingga tidak tercatat dalam sejarah suatu masa dimana manusia tidak menghafal Al Quran, mereka menukil dari tangan ke tangan, dari hafalan ke hafalan dalam jumlah banyak, sehingga setiap huruf Al Quran, kalimat, bahkan dalam harakat dan sukun-sukunnya terpelihara dalam jumlah yang banyak. 
MIN Al-Azhar Asy-Syarif ikut mengambil peran dalam membentuk generasi-generasi qur’ani yang cerdas dan unggul melalui program sertifikasi tahfidz yang didukung oleh semua pihak.


B. TUJUAN
1. Menjaga kemurniaan Alqur’an melalui hafalan
2. Mewujudkan generasi qur’ani yang berakhlak mulia
3. Menjadikan program tahfidz al-Qur’an sebagai program unggulan madrasah
4. Terwujudnya target hafalan 10 juz atau lebih
5. Meningkatkan kwalitas hafalan peserta didik
6. Menjadikan peserta didik berkarakter disiplin dan tanggung jawab

C. RUANG LINGKUP

 1. Waktu Penyelenggaraan Tasmi’ dan Ujian
  • Pelaksanaan kegiatan tasmi’ dan ujian dimulai bulan Agustus pada setiap tahun pelajaran. 
  • Ujian dijadwalkan setiap hari Sabtu pekan keempat atau kelima dalam setiap bulan, kecuali ada    hal lain yang perlu dipertimbangkan. Pada tahun pelajaran 2019-2020 dengan jadwal sbb: 
 
  • Ujian sertifikasi kelas VI dapat dilaksanakan di luar jadwal untuk memenuhi target 10 juz. 
  • Apresiasi hasil ujian sertifikasi diberikan saat wisuda dilaksanakan pada bulan Juli ( pada tahun pelajaran 2020-2021) 
       2. Kegiatan Tasmi’ 
Tasmi’ merupkan proses mengulang hafalan atau muraja’ah sebanyak 5 halaman sesuai hafalan yang sudah disetorkan peserta didik kepada guru Alqur’an pada setiap kelas. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari ( sesuai jadwal ) usai jam kerja mulai pukul 16.00 – 17.15 atau paling lambat 17.30 di MIN Al-Azhar Asy-Syarif. 
   3 Ujian Sertifikasi
Ujian Sertifikasi tahfidz Ketentuan peserta ujian sbb
 • Mendaftar paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan. b) 
 • Peserta telah mengikuti tasmi’ bersama guru pembimbing atau guru ngaji lain dengan lancar 
 • Melampirkan copy lembaran tasmi’ yang sudah ditanda tangani guru Alqur’an 
 • Bagi yang mengulang sertifikasi ( yang sudah diujikan sebelumnya) dapat menguti ujian kembali tanpa tasmi’, namun atas rekomendasi guru kelas 
 •  Mendapatkan rekomendasi dari guru pembimbing untuk ikut ujian

 

Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Sarana

FasilitasMIN 14 Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia memiliki fasilitas lengkap untuk sarana belajar anak seperti meja-kursi berbentuk ergonomis, kelas ber-AC, RKS, Sarana Olahraga, perpustaka

10/09/2020 14:21 - Oleh Administrator - Dilihat 204 kali
Artikel

Artikel

31/08/2020 11:50 - Oleh Administrator - Dilihat 111 kali
Karya siswa

karya siswa

31/08/2020 11:50 - Oleh Administrator - Dilihat 73 kali
Karya Tenagan Pendidik

Karya Tenagan Pendidik

31/08/2020 11:50 - Oleh Administrator - Dilihat 61 kali
PRESTASI

PRESTASI

31/08/2020 11:45 - Oleh Administrator - Dilihat 62 kali